Logo Media Distribution

Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Województwem Łódzkim w ramach Osi priorytetowej Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPLD.02.03.01-10-0117/23-00

Nazwa inwestycji: „Zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy oraz ulepszenie procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania elementów kompozytowych poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu złożonego z centrum obróbkowego pięcio-osiowego, termoformierki próżniowej oraz skanera 3D o wysokiej wydajności.”

Cel inwestycji: Stworzenie nowego procesu technologicznego, poprzez zakup
i uruchomienie trzech urządzeń wraz z oprogramowaniem towarzyszącym.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 580 550,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 285 000,00 PLN
Kwota dofinansowania:
706 750,00 PLN
Okres realizacji: 01.03.2023 – 31.12.2023

Beneficjent: Media Distribution Jolanta Sulińska

www.mapadotacji.gov.pl

Kontakt
ul. Wierzbie 1a,
99-300 Kutno
Pełny kontakt
Oklejanie zagranicznych służb
Pozostałe usługi